Find something »

Tell your friends you like LongList


How The Economic Machine Works By Ray Dalio Vietsub

Giải thích bộ máy kinh tế làm việc như thế nào trong 30 phút Like & Subscribe for more videos ^^ Thích và theo dõi để xem thêm video nhé.

More like this...

,
Chia sẻ, trao đổi để cùng thành công trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tham khảo thêm các bài viết tại: http://chungkhoanblog.com/ Nguồn video: ...

More like this...

,
억불 (약 160조원)에 달하는 천문학적 규모를 자랑하는 세계 최대 헤지펀드 Bridgewater Associates의 설립자 레이 달리오, 그가 이 30분 동안의 애니메...

More like this...

,
Credit Video : https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0 Economics 101 -- "How the Economic Machine Works." Created by Ray Dalio this simple but not ...

More like this...

,
This is a clip from the original video. I am not the owner of this content, I am using this for a project I am doing on credit.

More like this...

,
Ray Dalio, Founder and CEO of the Bridgewater Associates investment firm with his brilliant work, “How The Economic Machine Works”. Listen to this week's ...

More like this...

,
Hogy működik a gazdaság Az eredeti videó itt található: https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0 A feltöltő cstornája: ...

More like this...

,
Ray Dalio, Founder, Chairman and co-CIO of Bridgewater - world's most successful hedge fund - shared his views about mistakes, learning, success, ...

More like this...

,
Bài thi giữa kỳ môn phiên dịch Anh-Viêt của nhóm 05 - 12CNQTH01.

More like this...

,
How The Economic Machine Works by Ray Dalio (2013) Original video: https://www.youtube.com/watch?v=PHe0bXAIuk0 To learn more about Economic ...

More like this...

,